Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Qargo Packers B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder Nr 24148197

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1  Qargo Packers B.V.: de besloten vennootschap Qargo Packers B.V., gevestigd aan de Pastoriestraat 1 te Pernis Rotterdam (3195 HT), Nederland.

 

1.2  Opdrachtgever: iedere/alle (rechts-)persoo(o)n(en), die met Qargo Packers een overeenkomst heeft/hebben gesloten, dan wel wenst/wensen te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).

 

Artikel 2: Kernactiviteiten

Tot de kernactiviteiten van Qargo Packers behoren onder meer, doch niet uitsluitend,  het produceren en leveren van verpakkingsmaterialen (waaronder houten kisten), het verpakken van zaken c.q. lading in haar werkplaats en/of op locatie, het vervoeren en doen vervoeren van verpakkingen en goederen voor opslag en transport, lossen, het vastzetten en laten vastzetten van container- en overige ladingen, het geven van verpakkingsadviezen en het laten uitvoeren daarvan, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, laden, facturering, etikettering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot zaken, voor zover deze tussen de Opdrachtgever en Qargo Packers zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk vermeld en/of anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en/of diensten  door Qargo Packers met derden deze algemene voorwaarden van toepassing. Qargo Packers wijst de toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.

 

Op de werkzaamheden van Qargo Packers zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 

*          Vervoer

Voor dat deel van de uitvoering van de overeenkomst dat Qargo Packers zelf als vervoerder optreedt, is het vervoer van goederen over de weg/zee/lucht/rail onderworpen aan de (dwingendrechtelijke) regelgeving en voorwaarden waarnaar in het betreffende transportdocument (sea-/air-waybill, B/L, vrachtbrief, etc.) wordt verwezen; bij gebreke van een verwijzing gelden de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam in aanvulling op het CMR-verdrag.

 

*          Expeditie

Voor dat deel van de uitvoering van de overeenkomst dat Qargo Packers het vervoer van de goederen uitbesteedt (indien zij doet vervoeren) zijn de Nederlandse Expeditievoorwaaren (Fenex-condities), gedeponeerd op 1 mei 2018 ter Griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam van toepassing.

 

*          Opslag

Voor dat deel van de uitvoering van de overeenkomst dat Qargo Packers de goederen opslaat op haar terrein (zodat zij is aan te merken als opslagbedrijf) zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden (gedeponeerd door de Fenex) ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995 van toepassing.

 

*          Logistieke Activiteiten

Voor dat deel van de uitvoering van de overeenkomst dat Qargo Packers logistieke activiteiten verricht betreffende alle werkzaamheden, waaronder interne transporten, lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken zijn de Nederlandse Levering Services Voorwaarden (gedeponeerd door de Fenex) ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 2 april 2014 van toepassing.

 

*          Overige werkzaamheden

Op alle overige werkzaamheden die Qargo Packers verricht zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle door Qargo Packers gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel en alleen geldig middels een voorafgaande schriftelijke bevestiging door Qargo Packers.

 

In geval van onduidelijkheid omtrent de vraag welke set algemene voorwaarden van toepassing is prevaleert deze set algemene voorwaarden van Qargo Packers.

 

Artikel 4: Overeenkomsten/aanbiedingen

4.1         Alle aanbiedingen van Qargo Packers zijn vrijblijvend, ongeacht de vorm waarin ze worden uitgebracht. Afwijkingen van aanbiedingen binden Qargo Packers slechts indien deze schriftelijk door Qargo Packers zijn bevestigd. Aanbiedingen kunnen door Qargo Packers binnen twee werkdagen, nadat deze door de opdrachtgever zijn aanvaard, worden herroepen.

 

4.2      Enkel aan de directie van Qargo Packers komt de bevoegdheid toe terzake acceptatie van offertes en opdrachten. Rechtshandelingen door agenten en/of personeel verricht zijn pas na een schriftelijke bevestiging door Qargo Packers bindend.

 

4.3         Overeenkomsten komen tot stand na een schriftelijke bevestiging van Qargo Packers, dan wel nadat Qargo Packers een begin van uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt binnen tien dagen na ontvangst van de opdracht.

 

4.4         Qargo Packers kan alleen aan gemaakte mondelinge afspraken worden

gebonden indien deze in een geschrift zijn belichaamd.

 

4.5         Voor zover van toepassing zijn de aanbiedingen gebaseerd op door de

opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid hiervan. Alle opgaven door Qargo Packers van getallen, maten, gewicht en andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Qargo Packers kan niet garanderen dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

 

4.6         Qargo Packers zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de

overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit een schriftelijke bevestiging van Qargo Packers, dan wel nadat Qargo Packers een begin van uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt binnen tien dagen na ontvangst van de opdracht.

 

4.7         Annulering door opdrachtgever van een overeenkomst kan alleen

plaatsvinden met schriftelijke instemming van Qargo Packers en tegen vergoeding van door Qargo Packers gemaakte kosten en schade met een minimum van 20% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag, vermeerderd met eventuele transportkosten.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1         Prijzen zijn gebaseerd op factoren welke de kostprijs bepalen en, tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk van het tegendeel blijkt, exclusief omzetbelasting, verzekering- en transportkosten. Voor het geval Qargo Packers aanvankelijk de Opdrachtgever geen omzetbelasting in rekening heeft gebracht en naar later blijkt ten onrechte, dient de Opdrachtgever op eerste verzoek aan Qargo Packers deze te vergoeden.

 

5.2         De Opdrachtgever is gehouden als additionele kosten aan Qargo Packers te compenseren kosten wegens tijdverlies en verzuim, zomede eventuele reistijd, reis- en verblijfskosten van personeel van Qargo Packers en door Qargo Packers ingeschakelde derden in geval van vertraging buiten de schuld van Qargo Packers om. De Opdrachtgever is eveneens gehouden om als extra kosten aan Qargo Packers te voldoen kosten in verband met werkzaamheden welke gedurende de duur van het werk aan het personeel van Qargo Packers door of namens de Opdrachtgever worden opgedragen.

 

5.3  Voor het geval na het sluiten van de overeenkomst een van de kostprijsbepalende factoren is gewijzigd, waaronder inkoopprijzen, belastingen, loonkosten, sociale premies, vrachtkosten, wijziging van wisselkoersen, is Qargo Packers gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

 

Artikel 6: Levering en risico-overgang

6.1      Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn louter indicatief. Overschrijding van termijnen geeft nimmer recht op schadevergoeding.

 

6.2      Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn (EXW Ex Works, volgens de laatste versie van de Incoterms). Qargo Packers heeft geleverd wanneer de producten ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever in het bedrijfspand van Qargo Packers, niet uitgeklaard en niet geladen op een voertuig.

 

6.3.     Buiten hetgeen in art. 6.2 van deze voorwaarden is bepaald, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden:

 

a:  bij verzending door beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van zaken aan deze vervoerder;

b:  bij verzending door Qargo Packers: op het moment dat de Opdrachtgever voor ontvangst van de lading tekent;

c:  bij verzending door een transportmiddel van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde: door aflevering of aanbieding daartoe.

 

6.3  Het risico gaat tezamen met de levering over. De Opdrachtgever is verplicht de zaken vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen dezer verzekeringen aan Qargo Packers op diens verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen, zullen zodra Qargo Packers zulks wenst, onverwijld aan Qargo Packers worden overgedragen.

 

6.4  De transportkosten komen in beginsel voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 7: Betaling

7.1 Betalingen aan Qargo Packers dienen te geschieden ten kantore van Qargo Packers, zonder korting of inhouding, in de aangegeven valuta uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Qargo Packers.

 

7.2 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, vervallen eventuele betalingskortingen en is hij vanaf de vervaldag over het factuurbedrag wettelijke rente (met een minimum van 8%) verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.

 

7.3 Buiten hetgeen in artikel 7.2 van deze voorwaarden is bepaald komen aan Qargo Packers tevens toe alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Qargo Packers moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Qargo Packers, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden, met een minimum van € 500,= vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.

 

 

Artikel 8: Reclame en Garantie

8.1 Indien de zaken ter beschikking worden gesteld door Qargo Packers zonder dat de opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van Qargo Packers de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de ter beschikking stelling, of, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen vijf werkdagen na de ter beschikking stelling, voorbehouden ter kennis van Qargo Packers heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de zaken in goede staat te hebben ontvangen. De bovenbedoelde voorbehouden moeten schriftelijk worden gemaakt. Klachten over facturen dienen eveneens binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

 

8.2 De dag van de ter beschikkingstelling wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen niet meegerekend.

 

8.3 Binnen de periode zoals genoemd in artikel 8.1 staat Qargo Packers in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Garantie is niet van toepassing indien het gebrek gevolg is van de hieronder vermelde omstandigheden:

 

- onoordeelkundig gebruik;

- gewone slijtage;

- overmacht of andere oorzaken buiten de schuld van Qargo Packers;

- wijziging of reparatie door de Opdrachtgever of derden.

 

8.4      De Opdrachtgever komt enkel en alleen een beroep op de garantiebepaling uit deze voorwaarden toe indien deze zelf haar verplichtingen jegens Qargo Packers heeft vervuld. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet opgeschort.

 

8.5      De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven genoemde termijnen heeft gereclameerd of Qargo Packers in staat heeft gesteld de gebreken te herstellen. Na het verstrijken van de termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1      Qargo Packers is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden,

aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de (uitvoering van de)

overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld

aan de zijde van Qargo Packers, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet

wordt aangemerkt. Qargo Packers is nimmer aansprakelijk indien er sprake is

van overmacht.

 

9.2       Qargo Packers is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan haar

zijde, dan wel van haar ondergeschikten en ingeschakelde derden, nimmer, noch

jegens de wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor gevolgschade,

indirecte schade, vertragingsschade, bedrijfsschade, schade in de vorm van

gederfde winst, of immateriële schade. De aansprakelijkheid die Qargo Packers

heeft aanvaard blijft beperkt tot gevallen van letselschade en/of zaakschade als

gevolg van opzet of grove schuld.

 

9.3       Eventuele aansprakelijkheid van Qargo Packers voor enige directe

schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het tot het

moment waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan door

Qargo Packers gefactureerde, danwel te factureren bedrag voor de opdracht,

zulks met een maximum van € 5.000,= per geval.

 

9.4       De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende,

totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte

schade als bedoeld in dit artikel.

 

9.5       Indien Qargo Packers wordt aangesproken tot vergoeding van schade die

een derde heeft geleden in verband met zaken of prestaties die door Qargo

Packers zijn geleverd respectievelijk zijn verricht, is de Opdrachtgever uitdrukkelijk

gehouden Qargo Packers tegen die vordering te vrijwaren.

 

9.6       Qargo Packers heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk,

eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt

tevens gerekend het recht van Qargo Packers om maatregelen te treffen die

eventuele schade kunnen voorkomen, danwel beperken.

 

9.7 De onder artikel 9.1 genoemde schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien deze binnen de garantieperiode genoemd in artikel 8 van deze voorwaarden is ontstaan.

 

 

Artikel 10: Verzekering

10.1 Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen is Qargo Packers niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van de zaken. Indien tussen Qargo Packers en de opdrachtgever is overeengekomen dat Qargo Packers voor rekening van de opdrachtgever voor de verzekering van de zaken zal zorgdragen, dan heeft Qargo Packers het recht om naar eigen keuze de overeengekomen verzekering op naam van de opdrachtgever te sluiten, of om deze onder een polis van Qargo Packers onder te brengen. Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door de opdrachtgever is opgegeven.

 

10.2 In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van Qargo Packers verzekerd zijn, heeft Qargo Packers het recht om voor en namens de belanghebbenden bij de zaken de schadepenningen te incasseren en daarop al haar vorderingen, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever te verhalen. Het overblijvende bedrag wordt aan de opdrachtgever uitgekeerd.

 

10.3 Indien in geval van schade aan of verlies van zaken door brand of door enige andere oorzaak de medewerking van Qargo Packers voor de vaststelling van de schade of het verlies gewenst of noodzakelijk is , dan wordt deze door Qargo Packers verleend tegen betaling van de daaraan verbonden kosten en van een vergoeding voor haar bemoeiingen. Qargo Packers kan het verlenen van medewerking afhankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al hetgeen Qargo Packers van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft en de in dit lid bedoelde kosten en vergoeding.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht

11.1    Na levering blijft Qargo Packers eigenaar van de geleverde zaken tot het moment waarop de Opdrachtgever zijn tegenprestatie heeft verricht.

 

11.2    Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust ten behoeve van Qargo Packers, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze te bezwaren, overdragen, verhuren, verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden in bruikleen of anderszins af te staan.

 

11.3    Nadat Qargo Packers een beroep op haar eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, mag zij de geleverde zaken terughalen. De Opdrachtgever verleent hiertoe aan Qargo Packers de mogelijkheid plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

11.4    Qargo Packers is gerechtigd zaken, documenten en gelden terug te houden voor rekening en risico van de Opdrachtgever totdat de vorderingen van Qargo Packers op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan. Alle zaken, documenten en gelden, welke Qargo Packers uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook van de Opdrachtgever onder zich heeft of zal verkrijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen welke zij ten laste van de Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen.

 

11.5    Qargo Packers heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die zij uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever en/of eigenaar heeft of mocht krijgen.

 

11.6    Qargo Packers kan de haar in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.

 

11.7    Qargo Packers zal een ieder die ten behoeve van de opdrachtgever zaken aan haar toevertrouwt voor het verrichten van werkzaamheden beschouwen als door de opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een retentie- en pandrecht op deze zaken.

 

11.8 Bij gebreke van voldoening vindt verkoop van de teruggehouden zaken onderhands - zonder dat rechtelijke of andere machtiging is vereist - plaats of in het openbaar, ter keuze van Qargo Packers.

 

Artikel 12: Verjaring en verval

12.1    Elke vordering jegens Qargo Packers verjaart door het enkele verloop van 12 maanden.

 

12.2    De in lid 1 genoemde termijn vangen in geval van algeheel verlies, beschadiging of vermindering aan vanaf de eerste van de volgende dagen:

Rekenmodule

Met behulp van deze rekenmodule kunt u zelf het tarra gewicht en de uitwendige afmetingen van kisten berekenen. Vervolgens kunt u het formulier per e-mail verzenden.


All our timber products are heat treated and will be marked according to the IPPC regulations.

Bereken

Reset Rekenmodule

Qargo Packers

QARGO Packers b.v. is een onderneming gespecialiseerd in export verpakken- en lashing & securing van special equipment. QARGO is gevestigd op een centrale plek in de haven van Rotterdam omgeven door terminals en depots. Op deze ISPS locatie (24/7 beveiligd) beschikken wij over een loods voorzien van zware halkranen en een ruim buitenterrein.

QARGO profileert zich als Project Freight Station en situeert zich hiermee tussen de reguliere Container Freight Stations en de traditionele Stuwadoors. QARGO Packers biedt de mogelijkheid om in onze eigen werkplaats grote zware lading tot  35 ton te ontvangen en deze zee- of luchtwaardig te verpakken.

Onze opdrachtgevers zijn kleine tot grote (project) expediteurs met een wereldwijd netwerk evenals productie- en engineering bedrijven. Wij verzorgen de zeewaardige verpakking van o.a. pompinstallaties, besturingssystemen, meetapparatuur, speciale buizen en spares voor de scheepvaart en olie & gaswinning.

Onze activiteiten - Fabriceren- en leveren van kisten, kratten, zadels en speciale skids - Professioneel export verpakken (ook op locatie door de Benelux) - Beschermen- en preserveren (vacuum verpakken) van hoogwaardige ladingen - Verpakken van objecten in 300 mu krimpfolie - Fysieke controle van zendingen (line item checking) - Laden lashen & securen en uitblokken van special equipment (Special Equipment Experts).  

vca-png

Qargo Packers B.V.

Qargo Packers

Shunten special equipment voor transport per barge

Qargo container platform